Underhållsplan: Ett viktigt verktyg

En bra Underhållsplan är ett av styrelsens viktigaste dokument. Planen beskriver planerat underhåll och gör det möjligt att upprätta en budget som bygger på framtida behov. Utan underhållsplan saknas en långsiktig strategi för underhållet, vilket ofta leder till akuta och dyra åtgärder. Om planen saknas kommer medlemmarna sannolikt också att ifrågasätta vad den presenterade budgeten bygger på.

När vi skapar en ny Underhållsplan baseras den oftast på en Statuskontroll. Vi gör alltså först en kontroll över hur anläggningen mår just nu. Tillsammans ger dig dessa dokument full koll!
Du kan ladda ned vårt faktablad om Statuskoll och Underhållsplan här.

Vad innehåller en Underhållsplan?

En bra underhållsplan innehåller en grundbeskrivning av fastigheten eller området.
Därefter kommer en detaljerad beskrivning av alla ingående underhållspunkter, som alltså kan bli åtskilliga. För varje punkt noteras anskaffningsår, beräknad livslängd, när underhåll senast skedde, beräknad tid till nästa underhåll, samt bedömd kostnad för den planerade åtgärden.

I och med att detaljerade noteringar förs är det möjligt att ta fram en sammanställning över när de olika sakerna beräknas behöva åtgärd. I det sammanhanget är det också mycket värdefullt med en grafisk presentation som kan visa beräknade kostnader, år för år. Plötsligt blir budgetarbetet mycket enklare!
Kontakta oss för en diskussion.

Måste vara lätt att förstå!

En underhållsplan innehåller lätt väldigt mycket siffror. Det är viktigt att planen presenteras på ett bra sätt, annars orkar ingen ta den till sig, och den blir inte till hjälp. Medlemmarna måste på stämman snabbt kunna förstå dess innehåll utan långa förklaringar.

I våra underhållsplaner hittar du tydliga diagram för utgifter år för år. Du ser också tydligt hur Underhållsfonden utvecklas över tid. Det gör det lätt att se t.ex om tillräckliga medel tillförs.

Utgifter per år visas tydligt i diagram

 

Underhållsfond

De flesta föreningar skall också ha en Underhållsfond, så att medel finns för att utföra det planerade underhållet. I våra underhållsplaner får du också en tydlig indikering på hur er fond utvecklas över tid!

 

Underhållsfondens utveckling - räcker pengarna?

Underhållsplanens utveckling år för år

Vad säger lagen?

Styrelsen för så gott som alla föreningar och BRF skall enligt lag upprätta och underhålla en underhållsplan för föreningens anläggningar. Det är viktigt att komma ihåg att det är var och en av styrelsens medlemmar som är ansvariga för att de gemensamma anläggningarnas underhåll sköts.

För t.ex en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning (dvs de flesta) gäller att:

"Föreningen skall avsätta medel till en fond för att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen, när gemensamhetsanläggningen:

  1. är av kommunalteknisk natur eller annars av större värde samt inrättad för småhusfastigheter eller för sådana fastigheter tillsammans med hyresfastigheter eller bostadsrättsfastigheter, eller
  2. tillförsäkrar en tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme sådana rättigheter som avses i 3 kap. 1 a § första stycket fastighetsbildningslagen.

I dessa fall skall föreningens styrelse också upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den skall innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek skall kunna bedömas. Lag (2003:629)."

Så gott som alla föreningar och BRF förvaltar en anläggning av "kommunalteknisk natur eller annars av större värde", och styrelsen är alltså skyldig att upprätta och underhålla en plan och fond för underhållet.

En underhållsplan är ett krav i föreningar

Hur gör man?

Hur skall planen se ut? Vad skall ingå i planen? Hur länge skall den gälla? Hur skall den uppdateras? Och av vem? Hur mycket pengar skall avsättas? Måste man avsätta varje år? Vad är teknisk respektive ekonomisk livslängd? Vad är avskrivning?

Det kan uppstå många frågor kring Underhållsplanen. Välkommen så hjälper vi dig!

Be oss om en kostnadsfri offertStatuskontroll och Underhållsplan.

Säkerställ er underhållsplan - teckna serviceavtal

För att säkerställa att underhållsplanen för er anläggning efterföljs och alltid hålls aktuell rekommenderar vi att ni tecknar ett Serviceavtal:

  • Besiktning på plats en gång per år
  • Uppdatering av underhållsplanen. Besiktningens resultat används som underlag
  • Nyheter och tillkommande utrustning inkluderas i varje revision
  • Underhållsplanen är alltid uppdaterad och tillgänglig för föreningens styrelse

Planen hålls uppdaterad utifrån fastighetens faktiska skick. Underhållsplanen är ett levande dokument och ett viktigt underlag till föreningens ekonomiska arbete. Det ger också en legitimitet och underlag för styrelsens förslag inför stämman.

Kontakta oss, och utnyttja vårt erbjudande om en kostnadsfri träff!